Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Foreningsnytt

Årsmelding for 2017.

C Litangen

Årsmelding 2017

Styret i Arendal Kulturforum har i 2017 bestått av 14 medlemmer, ingen har hatt funksjon som varamedlem. Styret konstituerte seg selv i styremøtet den 22. Mai med følgende funksjoner:

Leder og nestledere utgjorde sekretariatet, og holdt derved i koordinering av foreningens innsatser. 

Leder: Cato Litangen
Nestledere: Kristine Jørgensen og Karita Indine Kjeldsen

Kulturfag og medlemskontakt:
Simen Svanevik Bendiksen (leder) og Bjørn Fiskvatn.Gruppen kan også rekruttere deltakere blant foreningens medlemmer. Gruppen arbeidet med faglig spørsmål og tjenester som opplæring, fagseminar etc. i tillegg til relasjonsarbeid med aktører i sektoren. Gruppen har også ansvar for tiltak for medlemsverving. Gruppen er også delegerte i kontakten med Surf og andre kulturfaglige samarbeidsinitiativ.

 Folk og samfunn: Anne Dalen (leder) og Benjamin Pyke Lindtveit.Gruppen skulle arbeide med kultur som virkemiddel ift. folkehelsespørsmål, derunder en bredere kulturell deltakelse og arrangementer med slik målsetting. Gruppen deltar også i samarbeidsutvalget Med hjerte for Arendal, som er sammensatt av sivile organisasjoner med folkehelsefokus. Gruppen kan også rekruttere deltakere blant foreningens medlemmer.

Arrangement:Mats Aronsen (leder)  og Ine Larsen. Gruppen kan også rekruttere deltakere blant foreningens medlemmer. Arrangementsgruppa skal produsere selv og tilrettelegge for produksjonssamarbeid blant medlemmene i Arendal Kulturforum. Produksjonsgruppa bygger også opp nettverket av frivillige for slikt arbeid, og også for å etablere et bredere innspills-tilfang til Kulturforum. Vi ser produksjonsgruppa som en sentral i forholdene mellom foreningen, kulturorganisasjoner, befolkning og publikum. Arrangementsgruppa arbeider også med utviklingen av Indiebyen/ Indietown

Styret har hatt 9 styremøter i sin funksjonstid. Arendal Kulturforum har hatt 45 (36) personlige og 10 (10) organisasjonsmedlemmer i 2017. Medlemsgruppen på Facebook har 858 medlemmer mens foreningssiden har 644 følgere.  Vi ser at medlemssiden fungerer godt, spesielt ved formidling av arrangementer (ca 20 pr mnd.) og annen informasjon fra aktører i sektoren. Arendal Kulturforum har også en hjemmeside www.arendalkf.org, en Twitter- og Instagram-konto under @ArendalKF. Mediene er ikke mye benyttet.  Vi mener aktiviteten har vært god og målrettet i forhold til tilgjengelig tid blant styremedlemmene.

Med basis i Indiebyen har AKF vært sentral i kommunens deltakelse i prosjektet ”Levende Lokaler”, et nasjonalt byutviklingsprosjekt i regi av Norsk Design og Arkitektursenter (DOGA). I denne sammenhengen har AKF bidradd i flere workshoper, styringsgruppemøter og arrangementer lokalt samt nasjonale samlinger. AKF arrangerte også en nabofest for dem som arbeider og bor i Indibyen. AKF har også arbeidet med det regionale næringsapparatet for å konkretisere arrangement og tjeneste rettet mot aktører i ”indiemarkedet” – da under prosjektnavnet IndieTown - som er mer gateorientert enn fokusert på lokaler.

Inditown ble arrangert av AKF som marked for grundere og gate-markedsaktører under ByNatt 2017, da på Torvet og i lokalene til 2L. En egen frivillig-gruppe under ledelse av Ine Larsen (ansatt prosjektleder) og Kristina Jørgensen ble etablert for gjennomføringen, og prosjektet ble festival-organisert. Et IndieTown-arrangement  ble også gjennomført under Canal Street – da på Jekte-kaie på Tyholmen. Kristina og Ine delte prosjektlederansvaret og honorar for dette arrangementet. Forøvrig er forstemmende at en frivillig forening må betale kommunens P-etat for å bidra til vitalisering av et sentrumsområde. Avgiften beløp seg til 15.000,- som oppgjør for omgjøring av P-plassene til park og torg under festivalen.  IndieTown stod også for en svært vellykket nabokonsert med Camilla Susann og Lars Andreas Haug under det Internasjonale kultur-seminaret i Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført hjemme hos familien Øyen i Sperreviga på Hisøy. Rundt 100 publikummere fant veien.


IndieTown ble gjennom disse arrangementene til Kulturforums operative ”festivalorganisasjon”, med fokus på nye by- og kulturopplevelser. Formen er krevende for drivere, frivillige og foreningens økonomi – og det er ennå et spørsmål om arbeidsmåten skal videreføres. Tiltaket ble støttet av DnB og Arendal kommune. I tillegg fikk AKF inntekter gjennom servering og utleie av arealer som ble brukt til handel (street-food og markedsboder). IndieTown ble et av våre hovedprosjekt gjennom 2017.

Under ByNatt i mai 2017 gjennomførte AKF (Indie-seminaret) en godt besøkt grunderkafé (ca 70 deltakere). Vi deltok også i byutviklingspanel i Torvgata 7.

Arendal Kulturforum bidro også til planlegging og realisering av det nasjonale kulturseminaret under Arendalsuka. Styret var involvert i programutvikling og praktisk gjennomføring av seminaret og, altså, påfølgende festarrangementet ved IndieTown. Deltakelsen ga AKF god eksponering i den nasjonale kunst- og kultursektoren. Vi har også presentert AKF sitt arbeid for komiteen for kultur, næring og miljø i Arendal Kommune – og for foreninger i frivillig sektor - samt at vi har deltatt som høringspart i kommunens planprosesser.

 Arendal kommune har pekt på rollen til Arendal Kulturforum i koordinering og samordning innenfor kultursektoren. Vi har dessverre ikke klart å etablere en slik rolle, men har gjort forsøksvise initiativ – og har fremdeles ambisjonen.

Finansielt fikk foreningen et resultat tilsvarende kroner 2.167,10 av en omsetning på 157.099,10. (kr. 21.300,- i 2016).

Skjermbilde 2018-04-06 kl. 16.37.13.png

 

Arendal den 30. mars  2018

Styret 2017