Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Svaberg 015_edited.jpg

POLITISK

Innspill til planprogrammet for kommunedelplan kultur

C Litangen

Arendal kulturforum vil med dette formidle innspill til planprogrammet for kommunedelplan kultur basert på det grunnlagsdokumentet som foreligger (https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/kommunedelplaner/kultur-2017-2020/) , med høringsfrist 29. mars 2016.

Read More

Det frie, det frivillige og det offentlige

C Litangen

Det er i kommunens egen organisasjon at den faktiske kultursektoren i Arendal befinner seg. Det er her nesten hele sektoren jobber. Vi andre – vi utenfor – er frivillige, noen semi-profesjonelle og andre profesjonelle, noen aksjonister, noen entusiaster, entreprenører, produsenter, administratorer eller kunstnere. Felles er at vi deltar i noe vi mener er kulturelt arbeid. Sektoren utenfor består altså av en usannsynlig miks, og kan beskrives med at hver driver med sitt.

Read More

Strategisk Kulturplan – altså hvordan kultur skal brukes i utviklingen av Arendal som sted!

C Litangen

I det videre politiske arbeidet ser vi det som sentralt at vi får en strategisk, fremtidsrettet kulturplan inn i planstrategien for Arendal kommune som skal etableres av det nye kommunestyret etter valget i september. I et planprogram for en slik innstas vil det være sentralt for utviklingsarbeidet på kulturområdet at tema som organisering trekkes inn i planleggingen. Det er derfor umåtelig viktig at også kommunens egne enheter innenfor kulturfeltet defineres som deltakere gjennom planprogrammet. Vi ser at disse organisasjonene tidligere er ignorert som deltakere i slik planlegging. Praksis har vært å gjengi hovedpunktene fra deres virksomhetsplaner fremfor å trekke veksler på deres aktive deltakelse i prosessen. Arendal Kulturforum mener at den etablerte praksisen står i veien for utvikling av et mer, helhetlig strategisk perspektiv på kulturens rolle i utviklingen av Arendal som sted.

Read More

Arendal kulturforum på Høyres programinnspillsdugnad

C Litangen

Onsdag 13.august var nok en stormfull ettermiddag i Arendal under Arendalsuka, men både temperatur og stemning var god og gemyttlig på Hill under Arendal og Aust-Agder Høyres selverklærte programinnspillsdugnad, der Arendal Kulturforum var invitert til å holde innlegg sammen med Aust-Agder musikkråd, Arendal idrettsråd og Aust-Agder idrettskrets. Formålet med samlingen var å gi innspill nettopp til Høyres utforming av eget valgprogram for neste periode - og vi tok selvsagt i mot utfordringen, for det er klart vi vil opp og fram med vårt engasjement og sakene vi brenner for og vil jobbe mot.

Read More

Fylkeskommunens oppsummering av eget inspillsseminar

C Litangen

Den 14. mai var en rekke kulturaktører samlet til innspillsseminar i regi av Aust-Agder Fylkeskommune i anledning arbeidet med ny Kulturformidlingsplan. Her kan du lese Fylkeskommunens oppsummering av selve inspillsseminaret. Arendal Kulturforum var tilstede der - og har også gitt sitt skriftlige innspill til høringen av planpremissene.

Read More