Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

POLITISK

Strategisk Kulturplan – altså hvordan kultur skal brukes i utviklingen av Arendal som sted!

C Litangen

Arendal Kulturforum ser det som sentralt at vi følger saken vår fra de politiske partienes valgprogram, til utarbeidelsen av den planstrategien som skal gjennomføres den kommende valgperioden - frem til beslutninger om selve planprogrammet. Altså: Arendal kulturforum ser det som vesentlig at en strategisk kulturplanprosess defineres i planstrategien for den kommende kommunestyreperioden.

I artikkelen Ny giv for kommunal planlegging, som omhandler den styringsmuligheten som Plan og bygningsloven (2008) gir våre folkevalgte, beskrives forholdet mellom plan og politikk i kommunen.

  • ”Godt tilrettelagd og forklart skal han (grunnstrukturen i kommunal planlegging) kunne gjere det lettare for dei folkevalde å bli fortrulege med planlegging som ein reiskap som dei folkevalde nyttar for å utøve styring”. Dette formålet var og eit sentralt motiv i det lovførebuande arbeidet i planlovutvalet (NOU 2003:14, s. 36) 
  • Det hevdes videre at det nå (i og med ny planlov) ligger ”(…) eit betre grunnlag for å skape eit nærare samband mellom formulering av politiske program, utforming av ein politisk styringsplattform i etterkant av valet og (det politiske) arbeidet med å utforme ein kommunal planstrategi”.
  • Planlegging er en organisert aktivitet hvor aktører utformer fremtidsrettede mål og bruker kunnskap og profesjonelle arbeidsmetoder for å analysere, prioritere og samordne tiltak for å nå disse målene. Planene skal legge rammer for påfølgende vedtak og handlinger”. Disse ”påfølgende vedtakene” må vi forstå som politiske vedtak. (Aarsæther mfl. 2014)

Den kommunale planstrategien skal foreligge et år etter konstitueringen av (det nyvalgte) kommunestyret, og må forstås som et konsolidert lokalpolitisk ”Soria Moria” – altså en styringsplattform for (posisjonen i) kommunestyret.  Planstrategien ”skal drøfte ”kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden” (Plan og bygningsloven § 10-1).

Det er et behov for helhet i kulturarbeidet i Arendal kommune. Som i majoriteten av norske kommuner er sektoren som sådan preget av at den drives av offentlige ansatte med fast arbeid innenfor det kulturelle tjenestespekteret, som bibliotek, kulturskole og museumstjenester. I tillegg har kommunen etablert sitt eget kulturnettverk, som består av kommunens ansatte innenfor ungdomsrettet kulturarbeid, integrering, galleri og arrangements-gjennomføring. Midlene til det såkalte ”frie feltet”, altså innsatsen som skjer utenfor den kommunale tjenestestrukturen, er på noen få prosent av det totale budsjettet på nitti millioner kroner. Deler av disse midlene er igjen knyttet til støtte av lokale produksjoners leie av kommunens kulturhus. Kommunen er også sameier i Canal Street.

Den overordnede strategisk styring innenfor kulturfeltet, administrativt og politisk, er løst ved ”fler-funksjonell” ledelse. Det ansvarlige, politiske utvalget hadde to kultursaker til behandling i 2014[1]. Det foreligger ellers en kommunedelplan på feltet, (Kultur for alle … 2013-2016) som er å forstå som en virksomhetsintern plan, altså foreligger ikke en utviklingsrettet kulturplan for Arendal som samfunn betraktet. Kultur er heller ikke omhandlet spesielt i kommunens langsiktige byutviklingsplan, Arendal 2023.

I denne sitasjonen er det tatt initiativ til opprettelsen av Arendal Kulturforum utenfor kommunen som organisasjon. Dette arbeidet er støttet av materiale fra Telemarksforsknings Kulturindeks – som gir visse indikasjoner på kulturtilstanden i norske kommuner. Kulturforum bruker også planleggingsmodellen Agenda 21 for kultur for å gi kultur en mer sentral posisjon i samfunnsutviklingsarbeidet. Denne modellen er utviklet av den internasjonale sammenslutningen av lokale myndigheter UCLG (The global network of cities, local and regional governments), og hensikten er at den skal benyttes i kommunalt og regionalt planarbeid. Modellen tjener hensikten som et internt fundament for Arendal kulturforum.

Stiftelsen av Kulturforum har vært positiv i den forstand at organisasjonen er invitert som medvirkningsaktør og høringspart i kommunens og regionale myndigheters planarbeid. Ved utarbeidelse av planprogrammet for fylkets kulturformidlingsplan ble vi invitert til et  samordningsmøte med berørte interessenter – og Arendal Kulturforum har gitt uttalelse i forbindelse med en kommuedelplan knyttet til sentrum av Arendal. Det er for øvrig påfallende i disse situasjonene at myndighetenes egne kulturenheter ikke er deltakere, noe som kan indikere det manglende strategiske fokuset som Kulturforum arbeider for. I etterkant av nominasjonene og innsendelsesfristen for listeforslagene til det kommende kommune- og fylkestingsvalget den 31 mars i år, har Kulturforum også møter med de politiske partiene for å fremme behovet for å re-tenke kulturinnsatsen i Arendal.

Vi har videre gjennomført en rekke godt besøkte temamøter: Disse har hatt god dekning i lokalpressen. Kulturforum har deltatt i direkte møter med kommuneledelsen i forbindelse med budsjettbehandlingen for inneværende år. I møtet ble det lagt vekt på behovet kommuneledelsen har for drøftelser med en samordnet representativ sektororganisasjon, og det ble satt opp et mål om avholdelse av to møter i året.

Kulturforum la i dette møtet vekt på at kommunenes egne enheter representerer den største økonomien og de fleste tilsatte i kultursektoren i Arendal – og at møtet også måtte inkludere disse enhetenes ledere. Det er også etterlyst en organisatorisk endring for å få etablert et strategisk samstyringsutvalg for kultur i kommunen, bestående av de offentlige og de ”frie” organisasjonene. Som et oppfølgingspunkt fra den administrative kommuneledelsen ble Forumet tatt inn i det såkalte kommunale innovasjonsnettverket.  Dette er en omfattende utviklingssatsing i regi av planavdelingen (http://www.innovasjonarendal.no). Hensikten er å forbedre grunnlaget for samstyring og involvering av den sivile sektoren i forhold til kommunens utviklingsoppgaver og tjenesteyting. Man snakker her om ”Kommune versjon 3” – som skal følge versjon 1 (den byråkratisk/ hierarkiske) og versjon 2 (perioden med konkurranseutsetting og markedsgjøring av tjenestene).

Kulturforum er også invitert til å gjennomføre arrangementer under de nasjonale innovasjonsarenaene (Arendalsuka og Arendalskonferansen), som er etablert av våre lokale myndigheter. Vi ser derved at Arendal Kulturforum er god dialog med kommunens administrative ledelse samt planavdelingen i kommunen.

Det er imidlertid merkverdig hvor langt fra det politiske miljøet disse prosessene foregår. Dette har Kulturforum erkjent, og arbeider derfor videre for å være relevant også i det politiske ordskiftet. Vi har her reist en enkeltsak, et øvings- og produksjonshus for byens korps-, musikkskole, teater, dans og det rytmiske musikkmiljøet. Dette omfatter utøverforholdene til svært mange unge og voksne i kommunen, og vi opplever derfor at saken har ”valgkamp-appell”. 

I det videre politiske arbeidet ser vi det som sentralt at vi får en strategisk, fremtidsrettet kulturplan inn i planstrategien for Arendal kommune, altså den som skal utvikles av det nye kommunestyret etter valget i september. I et planprogram for en slik innsats vil det være sentralt for utviklingsarbeidet på kulturområdet at tema som organisering også trekkes inn i planleggingen. Det er derfor umåtelig viktig at også kommunens egne enheter innenfor kulturfeltet defineres som deltakere gjennom planprogrammet. Vi ser at disse organisasjonene tidligere er i randssonen som deltakere i slik planlegging. Praksis har vært å gjengi hovedpunktene fra deres virksomhetsplaner fremfor å trekke veksler på deres aktive deltakelse i prosessen. Vi har derved ikke en omforent kulturplan som sier noe om hvor vi vil, samlet sett. Arendal Kulturforum mener altså at den etablerte praksisen står i veien for utvikling av et mer, helhetlig strategisk perspektiv på kulturens rolle i utviklingen av Arendal som sted.

Arendal Kulturforum ser det altså som sentralt at vi følger saken vår fra de politiske partienes valgprogram, til utarbeidelsen av den planstrategien som skal gjennomføres den kommende valgperioden - frem til beslutninger om selve planprogrammet. Altså: Arendal kulturforum ser det som vesentlig at en strategisk kulturplanprosess defineres i planstrategien for den kommende kommunestyreperioden. Vi skulle tro dette var en grei sak å enes om! Når dette er gjort vil Arendal Kulturforum stå som en ressurs for kulturorientert stedsutvikling, og vi vil fremføre en kunnskapsbasert argumentasjon som kan bidra til å gjøre oss nyttige for politikere, planleggere - og folk i kommunen.

 

[1] Gjennomgang av sakene til Komite for kultur, næring og miljø, 2014. www.arendal.kommune.no