Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

POLITISK

Innspill til planprogrammet for kommunedelplan kultur

C Litangen

Arendal kulturforum vil med dette formidle innspill til planprogrammet for kommunedelplan kultur basert på det grunnlagsdokumentet som foreligger (https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/kommunedelplaner/kultur-2017-2020/) , med høringsfrist 29. mars 2016.

Foto: Skjermdump fra Agderposten i forbindelse med syriske flykningers "juletreaksjon" i Arendal 2015.

Foto: Skjermdump fra Agderposten i forbindelse med syriske flykningers "juletreaksjon" i Arendal 2015.

Vi anser at forslagene til et planprogram skal gi en strategisk retning for det senere delplanarbeidet. Vi oppfatter også at kulturplanarbeidet inngår i bystyrets strategiplan for valgperioden og at en strategisk kulturplan omfatter kulturressurser i vårt lokalsamfunn samlet sett, - som sted. Vi oppfatter altså at kulturplanprosessen ikke kun gjelder virksomhetsinterne prioriteringer av de aktivitetene kommunen selv driver i egen organisasjon, men at den skal fremstå som en delplan for samfunnsutvikling. Vi oppfatter derfor at denne planprosessen vil skille seg vesentlig fra tidligere delplan for kultur

 

Nøkkelrolle i kommunens planarbeid.

 • Flere hundre kommuner har gitt kultur en nøkkelrolle i sitt planarbeid gjennom Agenda 21 for Kultur[i]. Som sideordnet med økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn, skal kulturplanleggingen gi effekter for deltakelse,  medborgerskap og en utvikling som skaper bærekraftig lokalsamfunn. Programmet er utviklet og koordineres av verdens største organisasjon for byer og lokal administrasjon, UCLG[ii].
 • I dens tilknytning er det utviklet et stort kunnskapstilfang som belyser hvorfor og hvordan kultur kan inkluderes i planleggingen av bærekraftige samfunn. Det refereres ofte til en artikkel av Jon Hawkes[iii] (2001), som en opprinnelse for tenkningen. I denne artikkelen gjør han en gjennomgang av hvordan kulturbegrepet kan operasjonaliseres for et planleggingsformål -  som både har krav til samfunnsanalyse og innsatsevaluering.
 • Plansystemet fungerer som en konstruktiv selvransakelse og samtidig en kunnskapsbasert døråpner for kulturens nytteverdi i samfunnsutviklingen. Den skal bidra til utvikling av kulturlivet i seg selv, men også til å styrke tilstanden på samfunnsområder hvor det er vage forbindelser mellom politikk og lokalsamfunn, som for eksempel på folkehelse, samhold, identitet, kreativitet, trivsel, frivillighet, samfunnsdeltakelse, engasjement etc. - i tillegg til den funksjonen kulturlivet kan ha i forhold til både nærings- og kunnskapsutvikling.
 • Arendal Kulturforum ser kommunens deltakelse i Agenda 21 for kultur som et innspill til rammeprogrammet fordi vi forstår at vurderinger av mer strategisk karakter gjøres på dette plannivået.

Se også: http://www.arendalkf.org/politisk/2015/6/3/strategisk-kulturplan-alts-hvordan-kultur-skal-brukes-i-utviklingen-av-arendal-som-sted

 

”Instrumentell tankegang”

 • Arendal Kulturforum ser positivt på planprogrammets åpning for instrumentell tankegang. Vi vil hevde at innholdet i denne tankegangen trenger ytterligere utdyping sett i forhold til kommunens behov for å bruke kultursektoren i arbeidet med utvikling av sosial kapital, symbolsk og kulturell kompetanse og estetisk virkemiddelbruk i samfunns- og næringsutvikling, altså de mer instrumentelt innrettede tiltakene.
 • Vi vil også hevde at det da er svært sentralt å definere de områdene som er unntatt instrumentell tankegang – og hvilke mål, finansierings- og forvaltningsprinsipper som skal gjelde for disse. Det er selvfølgelig også viktig å definere hvordan kommunen vil tilrettelegge for en kunstnerisk produksjon, distribusjon og kritikk, som sikrer befolkning en bred tilgang til den frie kunstutøvelsen.

 

Styrking av det frie og frivillige

 • Arendal Kulturforum ber Arendal kommune inkludere en innsats som kan styrke de frie og frivillige aktørene. Vi ser for oss at enhetene og kommunen som sådan i sterkere grad benytter den kapasitetene disse aktørene innehar, da både innenfor kulturenhetenes regulære aktivitet og i særlige prosjekter, utviklingsprosesser og arrangementer.
 • Innenfor et slikt mål om å styrke de frie og frivillige aktørene vil vi også understreke at kommunen kan bidra til å etableringen av sterkere organisatorisk infrastruktur for disse aktørene – samt mellom kommunens enheter og disse aktørene. Hensikten må være å etablere en mer integrert kultursektor, som også legger vinn på inkludering av sektorens organisasjonsmessig svakere utøvere. Dette er basert på en erkjennelse av at mange utøvere allerede arbeider i frilanser-situasjoner, og at man også forventer en vekst i denne gruppen av utøvere innenfor sektoren. ”Sektoren” må her tolkes vidt, både i forholdet amatør-profesjonell og den kulturfaglige tilnærmingen.
 • Arendal Kulturforum vil foreslå at det etableres et kulturfond som i størrelse er lik 10 prosent av budsjettet som dekker kommunens egne kulturtjenester.
 • Kulturfondet er til for frie og frivillige aktører i Arendal – både for produksjons- og distribusjonsformål, men begrenset til ytringskulturell aktivitet slik denne er avgrenset i Kulturmeldingen (2014), og med en målsetting rettet mot kulturell deltakelse. Dette forslaget inngår i en anmodning om at planprogrammet må inneholde et punkt om finansieringsmekanismer for det frie og frivillige feltet.

 

Arena-utvikling

 • Arendal Kulturforum vil poengtere at vi er opptatt av å se arena-tematikken i et særegent lokalt perspektiv, altså at dette spørsmålet vurderes i forhold til vitalisering av eksisterende bygnings- og områdemessige muligheter. Arendal kulturforum vil også hevde lokale vel- og handelsforeninger bør utfordres i forhold til arena- og formidlingstematikken, og at disse foreningene i mange fall også kan påta seg deltakelse i arrangementsutvikling- og gjennomføring i kommunens nærmiljøer, så vel som i sentrumskvartaler.
 • Vi ser det også som viktig at kommunene innenfor byplanleggingens fokus på bydeler inkluderer kulturarenaer og offentlige plasser i sin tenkning
 • Vi vil også poengtere at det er viktig at kommunen får på plass de arenaer som kan brukes av lokale utøvere, så vel som i nasjonale og internasjonale representasjoner, basert på at de er tilpasset det moderate kostnadsbildet som preger den uformelle, ikke –institusjonelle kunst- og kulturformidlingen.

 

Kultur og Næring:

 • Arendal kulturforum ser det som hensiktsmessig at det utvikles en egen satsing, et program eller et prosjekt, der kultur, design og kunsthåndverk ses i sammenheng med både næringsutvikling og opplevelsessektoren, og at en slik satsing gjøres til kjerneaktivitet innenfor en kultur- og næringsstrategi.
 • Arendal Kulturforum vil berømme kommunens deltakelsei DOGA-prosjektet ”Levende lokaler”. Det er også svært positivt at dette anlegges som et felles prosjekt der handel, frivillighet, kommune og kultur er inkludert. Vi ber også om rammeprogrammet forholder seg til denne sentrumssatsingen som del av en kultur-og næringsstrategi.  

 

Integreringsarbeidet innenfor kultursektoren:

 

 • Globaliseringen, som uttrykk for økende grad av internasjonal samhandling, integrasjon og gjensidig avhengighet mellom folk, anses som et gode for Norge og vår region da vi er i økonomisk og teknologisk posisjon til å utnytte dens muligheter. Men globaliseringen har også trusler, blant annet knyttet til ulikheter mellom stater og folk, i velstand, rettigheter og kulturelle perspektiver. Disse ulikhetene er også gjeldende innenfor vårt lokalsamfunn, som del av innvandringen hit. Tiltak som kan styrke integrering mellom grupper i samfunnet vårt, må også utvikles innenfor kultursektoren. 
 • Kulturplanprosessen bør derfor diskutere hvordan man kan oppnå variasjon i programmering og legge vekt på internasjonale samarbeidsproduksjoner for regionens publikum. Det er altså nødvendig å åpne kommunens kulturelle infrastruktur for uttrykk skapt utenfor den vestlige kulturkrets. Det er også viktig at innvandrerbefolkningen gis rom og særskilte muligheter for estetiske og intellektuelle ytringer.
 • Det er derfor også nødvendig å vurdere plattformer og kulturell infrastruktur som er tilpasset disse ytringsformene. Vi har sett at Den kulturelle Skolesekken fungerer som en slik plattform, at bibliotekene og skoler er sentrale møteplasser. Det mangler imidlertid en systematisk tenkning rundt hvordan man kan skape arrangementer og plattformer som løfter kulturmøtene og problemstillingene ut i offentlighetssfæren.
 •  Vår erfaring er at denne oppgaven er for stor for den enkelte kulturorganisasjon, være seg kulturhus, teater, konsertscene eller galleri, og man er derfor avhengig av særskilt innsats. Programmering må subsidieres, spesielle prosjekter må utvikles og særskilt publikumsutvikling må gjennomføres i et samarbeid innen sektoren. Aktørene i sektoren selv bør lede dette praktiske arbeidet da utfordringen tilhører dem. Kommunens organisasjon besitter historikken, kompetansenog organisasjonsressursene på dette området. Det er likevel behov for involvering av sektoren som sådan.

   

Internasjonalisering:

 • Arendal Kulturforum vil anbefale kommunen å ta en tydeligere posisjon i arbeidet omkring Agderrådets internasjonale kulturarbeid, og slutter seg til de synspunkter som fremkommer i uttalelsen til Mimeta som er formidlet på Arendal kulturforums hjemmeside: http://www.arendalkf.org/debatt-innlegg/2014/10/1/internasjonalisering-av-regional-kultursektor. Innlegget tar opp problemstillinger relatert til formidling, kunnskapsutvikling, deltakelse og inkludering.
 • Arendal kulturforum mener at kommunen bør videreføre arbeidet med et internasjonalt kulturseminar lagt til Arendalsuka, slik dette ble påbegynt i 2015.
 •  

Sluttnoter

[i] Se: http://www.agenda21culture.net/index.php/documents/agenda-21-for-culture

[ii] http://www.uclg.org/

[iii] The fourth pillar of sustainability. Culture´s essential role in public planning