Noe på hjertet!

Send inn dine tanker, ideer og forslag, artikler eller innlegg til publisering på webben 

co/ Strandgaten 1
Arendal
Norway

Arendal Kulturforum hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:

a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet

b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag

c.     Markere kulturlivet

d.     Øke befolkningens deltakelse i de ekspressive kulturformer, altså styrke ytringskulturen (jfr. Enger-utvalget).

e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Svaberg 012_edited.jpg

PROSJEKTER

Arendal Kulturforums arbeidsmøte om Lilandlokalene, Folkeverkstedet, det Urbane grendehus og en anelse Arendal.

C Litangen

Notat fra Arendal Kulturforums arbeidsmøte om Lilandlokalene, Folkeverkstedet, det Urbane grendehus og en anelse Arendal.

Sted: Gamle Liland leker, Torvgata 8 og 10

Dato: 1.12.2017

Til stede: Bjørn Fiskvath, Ole Bache, Karitha Kjeldsen, Mats Aronsen og Kristina Jørgensen

 

Det ble tidlig tydelig at forholdet mellom folkeverkstedet og en anelse Arendal skaper forvirring; er det det samme eller er det to prosjekt med samme ledelse som skal forankres i samme hus, skal Lilandgården hete en anelse Arendal og hvordan er dette tenkt i forhold til at folkeverkstedet blant annet har en sosial profil, mens en anelse Arendal retter seg mot kvalitetsdesign?

 

Det stilles også spørsmålstegn til Kirkens Bymisjons sykkelverksted og hvordan dette passer inn både praktisk i lokalene, men også i forhold til den kreative verkstedbiten. Kunne KBM gjort en satsning på «hipstersykler» der gamle sykler strippes for utstyr, omlakkeres og gis nye detaljer som skjermer, bremser ol.? Kanskje kunne Arild bruke sin bakgrunn til å bygge disse syklene om til el-sykler?

 

Det menes at en sosial profil, som huset vil få dersom humanitære organisasjoner etablerer seg der, vil gjøre det uinteressant for kunsthånstverkere som enten er eller jobber for å bli seriøse.

Det er en stor forskjell på et seriøst kreativt miljø og sosialt entrepenørskap.

Vår oppfordring til partnergruppen er at den finsliper profilen og blir tydelig på hva slags profil den skal fronte; skal det være ARTendal eller Galleri Ohlsen kvalitet?

 

Oppdatering på Lilandgården pr. 23.01.2018:

 Innspillene fra Arbeidsmøtet er formidlet til partnergruppen.

Det er avklart at Kirkens Bymisjon ikke skal etablere sykkelverksted i lokalene.

Arendal Brettspillklubb har leid plass innerst, der vil de ha utstilling av historiske brettspill og arrangere spillkvelder enkelte lørdager innimellom.

Universitetet i Agder har leid seg inn og vil arrangere lørdagsuniversitet ca én lørdag i måneden; i førsteomgang frem til sommeren.

Under vinterfestivalen vil det være noe aktivitet i lokalet, deriblant vil Mona Hauglid holde seminar om En anelse Arendal fredag 26. januar fra kl. 16-18. Fint om mange av oss kan delta på dette!

Videre jobbes det med samarbeidsmodeller for bruk av lokalet.

Prosjekt Flerproduksjonshus i Arendal

C Litangen

Styret i Arendal Kulturforum behandlet den 1. oktober det videre arbeidet med Flerproduksjonshuset som ble diskutert i åpent møte på Kilden 23. september. Styret vil utnevne en arbeidgruppe og følgende mandat er formulert av styret:

Arbeidsgruppen oppnevnes av Arendal Kulturforums (AKF) styre og skal ivareta Kulturforums formål formulert i AKFs vedtekter à 30.4.14.

 Arbeidsgruppen arbeider for og i forlengelse av AKF og skal ha en kartleggingsfunksjon i å innhente informasjon og rapportere til AKF om følgende:

 • Hvilke lignende hus/klynger/sentre/produksjonsenheter finnes allerede; Innhente eksempler på ulike drifts- og organiseringsmodeller.
 • Hvilke brukere er naturlig å tenke inn i huset?
  • Hvilke behov, hvilke fasiliteter, hvilke funksjoner bør være tilstede og hvor mange kvadratmeter behøves til de ulike funksjonene?
  • Hva sier dette om type organiseringsmodell som vil være tjenlig for oss?
 • Hva er våre lokale behov?
  • Bør alt samles i ett hus eller kan flerproduksjonshuset fordeles over flere hus, men i tilslutning til hverandre?
  • Hvilke primære funksjoner bør ligge til huset?
 • Kartlegge vitaliseringspotensialer og vitaliseringsmåter for lokalsamfunnet generelt og sentrum/bykjerne spesielt
 • Kartlegge ulike strategier for realisering av prosjektet
  • Realistisk tidsplan (hvordan kan vi begynne i det små vs alt må være klart fra start)
  • Budsjett
  • Partnerskap med andre sektorer (restaurant, handel, annet næringsliv, kommune, fylkeskommune, Innovasjon Norge etc.)

 

Arendal Kulturforum jobber for kulturlivet, for folk og samfunn

C Litangen

Arendal Kulturforums hovedformål er å arbeide for at kultursektoren oppleves som aktuell og relevant for regionens befolkning. Foreningen skal derfor igangsette og koordinere samarbeidsprosjekter som kan:
a.     Styrke medlemmenes kompetanse og kapasitet
b.     Løse aktuelle samfunnsoppdrag
c.     Markere kulturlivet
d.     Øke befolkningens deltakelse i kulturlivet
e.     Øke mulighetene for samfunnsdeltakelse og medborgerskap i regionen gjennom ytringskulturen generelt og særskilte kunstneriske prosjekter.

Vi trenger dine innspill, så kontakt oss!